đũi trong Tiếng Anh là gì?

đũi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đũi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đũi

    tussore

    bộ quần áo đũi a tussore suit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đũi

    Tussore

    Bộ quần áo đũi: A tussore suit