đúm trong Tiếng Anh là gì?

đúm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đúm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đúm

    xem đàn đúm