wust's solder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wust's solder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wust's solder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wust's solder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wust's solder

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thuốc hàn Wust (75%Zn, 20% Al và 5% Cu)