wurman stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wurman stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wurman stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wurman stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wurman stage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bậc Wurman