wrongheadedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrongheadedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrongheadedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrongheadedly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wrongheadedly

    in a wrongheaded manner

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).