writer's name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writer's name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writer's name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writer's name.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writer's name

    the name that appears on the by-line to identify the author of a work

    Synonyms: author's name

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).