writer's cramp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writer's cramp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writer's cramp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writer's cramp.

Từ điển Anh Việt

  • writer's cramp

    * danh từ

    sự mỏi tay, sự cứng đờ; cái đau của tay (do viết nhiều)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • writer's cramp

    muscular spasms of thumb and forefinger while writing with a pen or pencil

    Synonyms: graphospasm