wrester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrester.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wrester

    someone who obtains something by pulling it violently with twisting movements

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).