worm's-eye view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm's-eye view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm's-eye view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm's-eye view.

Từ điển Anh Việt

  • worm's-eye view

    /'wə:mz'aivju:/

    * danh từ

    (đùa cợt) quay cảnh nhìn ở dưới lên