workmen's settlement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workmen's settlement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workmen's settlement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workmen's settlement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workmen's settlement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu nhà ở công nhân