workmen's hut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workmen's hut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workmen's hut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workmen's hut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workmen's hut

    * kỹ thuật

    lán công nhân