workmen's compensation insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workmen's compensation insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workmen's compensation insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workmen's compensation insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • workmen's compensation insurance

  * kinh tế

  bảo hiểm bồi thường cho người lao động

  bảo hiểm bồi thường công nhân

  bảo hiểm lao động

  kỹ năng

  mức tinh xảo

  sự tinh xảo