working, valid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working, valid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working, valid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working, valid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working, valid

    * kỹ thuật

    đang vận hành