worker's bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worker's bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worker's bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worker's bag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worker's bag

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    túi cá nhân