wordformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordformation.

Từ điển Anh Việt

  • wordformation

    * danh từ

    (ngôn ngữ) cấu tạo từ