wordblindness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordblindness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordblindness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordblindness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wordblindness

    * kỹ thuật

    mù chữ