woodscrew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodscrew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodscrew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodscrew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woodscrew

    a metal screw that tapers to a point so that it can be driven into wood with a screwdriver

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).