wood-cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood-cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood-cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood-cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood-cutting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự khắc gỗ