wood's glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood's glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood's glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood's glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood's glass

    * kỹ thuật

    kính Wood

    hóa học & vật liệu:

    kính thủy tinh