women's libber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

women's libber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm women's libber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của women's libber.

Từ điển Anh Việt

  • women's libber

    * danh từ

    người đấu tranh cho lý tưởng 'nam nữ bình quyền', người bênh vực quyền của nữ giới