womanly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

womanly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm womanly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của womanly.

Từ điển Anh Việt

 • womanly

  /'wumənli/

  * tính từ

  (thuộc) đàn bà

  womanly virtues: những đức tính của đàn bà

  nhu mì thuỳ mị

  kiều mị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • womanly

  befitting or characteristic of a woman especially a mature woman

  womanly virtues of gentleness and compassion

  Synonyms: feminine

  Antonyms: unwomanly