woman-hater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woman-hater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woman-hater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woman-hater.

Từ điển Anh Việt

  • woman-hater

    /'wumən,heitə/

    * danh từ

    người ghét đàn bà