woman's clothing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woman's clothing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woman's clothing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woman's clothing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woman's clothing

    clothing that is designed for women to wear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).