wolf's-claw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf's-claw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf's-claw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf's-claw.

Từ điển Anh Việt

 • wolf's-claw

  /'wulfs,klɔ:/ (wolf's-claws) /'wulfs,klɔ:z/

  claws)

  /'wulfs,klɔ:z/

  * danh từ

  (thực vật học) cây thạch tùng