witches' broom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witches' broom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witches' broom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witches' broom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witches' broom

    an abnormal tufted growth of small branches on a tree or shrub caused by fungi or insects or other physiological disturbance

    Synonyms: witch broom, hexenbesen, staghead

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).