witches' brew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witches' brew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witches' brew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witches' brew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witches' brew

    a fearsome mixture

    a witches' brew of gangsters and terrorists

    mixing dope and alcohol creates a witches' brew

    Synonyms: witches' broth, witch's brew

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).