wireline log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireline log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireline log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireline log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireline log

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    catora bằng cáp