wire-netting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-netting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-netting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-netting.

Từ điển Anh Việt

 • wire-netting

  /'wai ,neti /

  * danh từ

  lưới sắt, lưới thép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire-netting

  * kỹ thuật

  lưới sắt

  lưới sắt, kẽm lưới

  xây dựng:

  kẽm lưới