wire-dancing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-dancing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-dancing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-dancing.

Từ điển Anh Việt

  • wire-dancing

    /'wai ,d :nsi /

    * danh từ

    nghệ thuật đi trên dây