winsomeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winsomeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winsomeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winsomeness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winsomeness

    childlike charm or appeal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).