winsomely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winsomely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winsomely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winsomely.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winsomely

    in an engaging manner

    she played the role engagingly

    Synonyms: engagingly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).