winsock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winsock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winsock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winsock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winsock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    WinSock