winner-takes-all nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winner-takes-all nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winner-takes-all giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winner-takes-all.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winner-takes-all

    * kinh tế

    người thắng vơ cả