winner's circle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winner's circle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winner's circle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winner's circle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winner's circle

    a small area at a racecourse where awards are given to the owners of winning horses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).