winkler's hypothesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winkler's hypothesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winkler's hypothesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winkler's hypothesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winkler's hypothesis

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giả thiết Vinkle (nền đàn hồi)