wineglassful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wineglassful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wineglassful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wineglassful.

Từ điển Anh Việt

  • wineglassful

    /'waingl :s,ful/

    * danh từ

    cốc (đầy)

    (y học) cốc (đn vị đong thuốc nước bằng bốn thìa xúp) ((cũng) wineglass)