wine-growing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-growing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-growing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-growing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine-growing

    * kinh tế

    sản xuất rượu vang, trồng nho