window-washing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-washing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-washing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-washing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • window-washing

    the activity of washing windows

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).