window-ledge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-ledge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-ledge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-ledge.

Từ điển Anh Việt

  • window-ledge

    * danh từ

    bậu cửa sổ (ngưỡng cửa sổ ở mép dưới cửa sổ, ở bên trong hoặc ở bên ngoài)