window-guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-guide.

Từ điển Anh Việt

  • window-guide

    /'windougaid/

    * danh từ

    thanh trượt kính (ở xe ô tô)