window-glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-glass.

Từ điển Anh Việt

  • window-glass

    /'windougl :s/

    * danh từ

    kính cửa sổ