window-frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-frame.

Từ điển Anh Việt

  • window-frame

    /'windoufreim/

    * danh từ

    khung cửa sổ