wind-breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind-breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind-breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind-breaker.

Từ điển Anh Việt

  • wind-breaker

    * danh từ

    như wind-cheater