widow's peak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

widow's peak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm widow's peak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của widow's peak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • widow's peak

    a V-shaped point in the hairline in the middle of the forehead

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).