whooping-cough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whooping-cough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whooping-cough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whooping-cough.

Từ điển Anh Việt

  • whooping-cough

    /'hu:pi k f/

    * danh từ

    (y học) ho gà