white-blooded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-blooded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-blooded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-blooded.

Từ điển Anh Việt

  • white-blooded

    * tính từ

    thiếu máu