white's rating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white's rating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white's rating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white's rating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • white's rating

    * kinh tế

    định giá của White