whiggish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whiggish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whiggish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whiggish.

Từ điển Anh Việt

  • whiggish

    /'wigi /

    * tính từ

    (thuộc) đng Uých