whencesoever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whencesoever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whencesoever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whencesoever.

Từ điển Anh Việt

  • whencesoever

    /,wenssou'ev /

    * phó từ & liên từ

    từ bất cứ ni nào, dù từ ni nào; do bất cứ nguyên nhân nào, dù là nguyên nhân nào