wheatley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheatley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheatley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheatley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheatley

    American poet (born in Africa) who was the first recognized Black writer in America (1753-1784)

    Synonyms: Phillis Wheatley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).